Το μάθημα «Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle» απευθύνεται σε διδάσκοντες με βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς απαραίτητα προχωρημένη γνώση της πλατφόρμας Moodle. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους διδάσκοντες τις βασικές γνώσεις και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν τις βασικές δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διαχείριση μαθημάτων στην πλατφόρμα καθώς επίσης και τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση των εργαλείων που παρέχει η πλατφόρμα όσο και μέσω της επικοινωνίας με τους μαθητές. 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από 15 ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα βίντεο εκμάθησης, ένα σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης και ένα λεξικό όρων.

Ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας για κάθε ενότητα είναι περίπου 80 λεπτά (απαιτούνται περίπου 40 λεπτά για εκμάθηση και 40 λεπτά για εφαρμογή των γνώσεων). Το μάθημα ολοκληρώνεται με την επιτυχή συμπλήρωση του τελικού τεστ και την παροχή του πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής 19 ενότητες:

1.Λεξικό: Δημιουργία λεξικού βασικών εννοιών και ορισμών και με τη συμμετοχή στων σπουδαστών.

2. Πώς να δημιουργήσετε εκπαιδευτικά παιχνίδια («κρεμάλα», «σταυρόλεξο», «εκατομμυριούχος»)

3. Οργάνωση και διαχείριση της «τράπεζας ερωτήσεων»

4. Προσθήκη διαφορετικών τύπων ερωτήσεων στην «τράπεζα ερωτήσεων» του μαθήματος (Μέρος 1)-Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και «σωστού/λάθους»

5. Προσθήκη διαφορετικών τύπων ερωτήσεων στην «τράπεζα ερωτήσεων» του μαθήματος (Μέρος 2)-Ερωτήσεις αντιστοίχησης, μεταφοράς και απόθεσης και συμπλήρωσης κενών λέξεων

6. Εισαγωγή και εξαγωγή ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων

7. Χρήση δραστηριότητας «κουίζ» για δημιουργία ενός τεστ σε ένα μάθημα

8. Δημιουργία κουίζ για την κάλυψη αναγκών αυτοαξιολόγησης

9. Στατιστικά σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης του κουίζ: σύνοψη, μη-αυτόματη βαθμολόγηση, στατιστικά των κουίζ και των ερωτήσεων

10. Δραστηριότητα «Κουίζ σε πραγματικό χρόνο»: διενέργεια και διαχείριση κουίζ στην τάξη

11. Δημιουργία εργασιών για το σπίτι χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα «ανάθεσης εργασίας»

12. Δραστηριότητα «ανάθεση εργασίας»: βαθμολόγηση ανώνυμων εργασιών, συνεργατική μάθηση, αξιολόγηση με τη χρήση κλιμάκων βαθμολόγησης ή άλλων κριτηρίων

13. Δραστηριότητα «μάθημα»: Δημιουργία και διαδοχή διαφορετικών εκπαιδευτικών υλικών (κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχου) και ερωτήσεων κουίζ (Μέρος 1)

14. Δραστηριότητα «μάθημα»: Δημιουργία και διαδοχή διαφορετικών εκπαιδευτικών υλικών (κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχου) και ερωτήσεων κουίζ (Μέρος 2)

15. Wiki: Δημιουργία συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους σπουδαστές

16. SCORM: Χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με άλλα εργαλεία

17. Δραστηριότητα «εικονικής τάξης»: διδασκαλία και μάθηση μέσω συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο

18. Ανατροφοδότηση από τους σπουδαστές

19. Χρήση ερευνών και ανατροφοδότηση από τους σπουδαστές με τη χρήση ερωτηματολογίων