Курсът „Как да работим с Moodle е предназначен за учители с базова компютърна грамотност и без предварителни познания за работа с платформата Moodle. Целта на курса е формирането на базисни знания и умения, необходими на преподавателите за създаване и управление на собствен курс в платформата, изграждане на учебно съдържание посредством нейните инструменти и комуникацията с обучаемите.

Курсът включва 15 теми,  всяка от които съдържа видео урок, кратък тест за самоподготовка и речник с понятия.  

Препоръчителното време за работа по всяка тема е 2 учебни часа.

Завършването на курса става след преминаването през финален тест и получаването на сертификат. 

Курсът „Как да преподаваме с Moodle” е предназначен за учители с основни познания за работа с платформата Moodle. Целта на курса е формирането на знания и умения, необходими на преподавателите за създаване и управление на собствен курс в платформата, изграждане на учебно съдържание с помощта на учебните дейности и комуникацията с обучаемите.

Курсът включва 19 теми,  всяка от които съдържа видео урок, кратък тест за самоподготовка и речник с понятия.  

Препоръчителното време за работа по всяка тема е 4 учебни часа.

Завършването на курса става след преминаването през финален тест и получаването на сертификат.

За да получите достъп до курса, е необходимо да въведете еднократно кода на вашия сертификат (комбинация от букви и цифри) от курс Как да работим с Moodle.