Към всяко произведение е разработена система от задачи:

  • за разбиране на прочетеното;
  • за четене по роли;
  • за драматизация;
  • занимателни задачи;
  • задачи с тестов характер;
  • задачи с повишена трудност.

При работата с произведенията в читанката учениците възприемат, наблюдават, решават литературни задачи, като по този начин преоткриват и функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.