Курсът въвежда основни понятия и закони в електростатиката.

Цели: Учениците 

Да занят що е заряд;

Да познават закона на Кулон;

Да знаят що е електрично поле;

Да познават величините, описващи електричното поле