Запознаване с началата на философията и вижданията на различните философски школи в класическата и елинистичната епохи.