Τα κατασκευασμένα παιγνίδια ρόλων είναι μια τεχνική για τη λύση προβλήματος. Οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους κοινωνικών ομάδων που υποστηρίζουν συγκρουόμενα συμφέροντα μέσα από τη δραματοποίηση μιας κατάστασης της πραγματικής ζωής. Με το παιχνίδι ρόλων το παιδί αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, διαπιστώνει ότι η συναίνεση για την εξεύρεση μιας λύσης που να ικανοποιεί αντιπαρατιθέμενες κοινωνικές ομάδες δεν είναι πάντα εύκολη, μαθαίνει να συνδιαλέγεται κατά την επίλυση προβληματικών καταστάσεων και να λαμβάνει υπόψη του την άποψη των άλλων.παιχνίδι ρόλων στη διδακτική πράξη

Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας δραστηριότητας συνοπτικά είναι:

1.       Επιλέγεται ένα περιβαλλοντικό ζήτημα απλό που να σχετίζεται κατά προτίμηση με τη ζωή των παιδιών

2.       Διαμορφώνεται ένα σενάριο που περιγράφει το πρόβλημα

3.       Εξηγούνται οι κανόνες του παιχνιδιού

4.       Καταγράφονται οι θιγόμενες κοινωνικές ομάδες

5.       Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να πρωταγωνιστήσει σε ένα από τους προτεινόμενους ρόλους

6.       Κάθε ομάδα επιχειρηματολογεί και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων γίνεται προσπάθεια να βρεθεί μια συναινετική λύση

7.       Γίνεται συζήτηση για να αξιολογηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα τρία πρώτα στάδια πρέπει να έχουν προετοιμαστεί από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει προετοιμάσει ένα πίνακα με τους προτεινόμενους ρόλους, καθώς και καρτέλες ρόλων για τα πρόσωπα της ιστορίας, όπου θα παραθέτει κάποια στοιχεία του ρόλου και στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα εμπλουτίζει με επιχειρήματα ή ότι άλλο κρίνει απαραίτητο για το «ρόλο» της.